IZVĒLNE

Noteikumi

SigmaNet tīkla lietošanas noteikumi

Šajā dokumentā aprakstītie noteikumi izskaidro darbības, kas ir aizliegtas SigmaNet datortīkla (turpmāk SigmaNet) lietotājiem. SigmaNet saglabā tiesības jebkurā laikā mainīt šos noteikumus, publicējot tos tīmekļa lapā: http://www.sigmanet.lv/lietosanas-noteikumi

Nelikumīga izmantošana

1. SigmaNet datortīkls var tikt izmantots tikai likumīgiem mērķiem. Ir aizliegts pārraidīt, izplatīt vai glabāt informāciju, kas pārkāpj jebkuru Latvijas Republikā spēkā esošu likumu vai rīkojumu.

2. Ir aizliegta svešu sistēmu un tīklu drošības apdraudēšana un citi normāla darba traucējumi. Daži (bet ne visi) sistēmas vai tīkla drošības apdraudēšanas piemēri ir:

3. GÉANT tīkla lietotāji drīkst izmantot tīkla pakalpojumus tikai un vienīgi akadēmiskiem mērķiem.

4. Nepieprasītu elektroniskā pasta ziņojumu (spam, angl.) izsūtīšana ir aizliegta bez atrunām.

5. Viena un tā paša vai līdzīga ziņojuma izsūtīšana vienā vai vairākās vēstkopās vai ziņu grupās (spam, angl.) ir aizliegta bez atrunām.

SigmaNet klienta vai tā gala lietotāja izdarītais SigmaNet datortīkla izmantošanas noteikumu pārkāpums vai tā mēģinājums tiek uzskatīts par šī klienta pārkāpumu. Klienta pienākums ir 24 stundu laikā reaģēt uz šo noteikumu pārkāpumiem, par kuriem ir ziņojis SigmaNet. Regulāru, nepārtrauktu vai smagas sekas izraisošu pārkāpumu gadījumā SigmaNet saglabā tiesības ierobežot klienta pieeju SigmaNet un globālajam Internet datortīklam līdz pārkāpuma pilnīgai novēršanai. Aizdomu gadījumā par pārkāpuma kriminālu raksturu, SigmaNet sadarbojas ar kārtību sargājošām iestādēm.

Sūdzības par tīkla nepieļaujamu izmantošanu jāsūta adresātam abuse@sigmanet.lv

 

Informācija fiziskām personām par Personas datu apstrādi

Datu apstrādes pārzinis

1. Datu centra klientu, personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts (Reģ.nr.90002111761), Akadēmiskā tīkla laboratorija, SigmaNet (turpmāk – SigmaNet), adrese Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV-1459, Latvija.

Datu apstrādes mērķis

2. Lai noslēgtu līgumu par datu centra pakalpojumiem un nodrošinātu tā saistību izpildi, SigmaNet, pamatojoties uz šo līgumu, veic līgumā norādīto un līguma izpildes laikā atjaunoto datu apstrādi atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.panta 2.punktam.

Datu drošība

3. SigmaNet ieviesis iekšējās procedūras, tehnoloģiskus risinājumus un kontroles līdzekļus, lai saglabātu personas datu drošību, integritāti un konfidencialitāti, tai skaitā, novērstu neatļautu piekļuvi personas datiem.

4. SigmaNet nodrošina vairāku līmeņu datu aizsardzību, tai skaitā:

Iespējamie datu saņēmēji

5. Bez Jūsu rakstiskas piekrišanas SigmNet neizsniedz Jūsu datus trešajām personām, izņemot gadījumus, kad informāciju pieprasa pilnvarotas valsts vai pašvaldību iestādes Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

6. Savus datus Jūs varat labot, sūtot pieprasījumu uz e-pastu info@sigmanet.lv, klātienē SigmaNet Klientu apkalpošanas centrā vai sūtot pieprasījumu pa pastu uz adresi Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV-1459, Latvija. SigmaNet veic datu labojumus pēc tam, kad veikta datu pieprasītāja identifikācija.

7. Jūs esat atbildīgs par patiesu, spēkā esošu un pilnīgu datu nodrošināšanu gan, slēdzot līgumu, gan līguma izpildes laikā.

8. Datu izmaiņu gadījumā Jums ir pienākums nekavējoties veikt datu atjaunošanu, paziņojot SigmaNet par nepieciešamajām izmaiņām.

9. Konstatējot, ka Jūsu dati ir nepatiesi, novecojuši vai nepilnīgi, SigmaNet nosūta aicinājumu līdz noteiktam termiņam pieteikt izmaiņas. Ja dati netiek atjaunoti vai arī tiek konstatēts, ka dati ir nepatiesi, SigmaNet ir tiesības izbeigt līgumu par pakalpojuma nodrošināšanu.

Politikas grozījumi

10. SigmaNet Personas datu apstrādes politika pēc nepieciešamības var tikt grozīta. SigmaNet visas Personas datu apstrādes politikas izmaiņas publicē interneta vietnē www.sigmanet.lv.